VideoPrůvodce Salmovkou
 
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš  
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Žákovský parlament

Charakteristika a obsah činnosti

 • Žákovský parlament je skupina žáků z 5. – 9. ročníků, kteří byli zvoleni v jednotlivých třídách.
  Zpravidla jsou zde zastoupeni dva žáci z každé třídy.
 • Od spolužáků ve třídách i učitelů shromažďují podněty a informace k tomu, co by se mohlo ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu pak společně projednávají, jakým způsobem tyto podněty či problémy řešit. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Školní parlament rovněž slouží k „rychlému“ přenosu informací o různých připravovaných akcích a projektech jak v rámci celé školy, tak i jednotlivých tříd.
 • Žákovský parlament učí děti mnoha dovednostem důležitým pro další studium i budoucí práci (komunikovat, prezentovat, naslouchat, přijímat odpovědnost apod.).
 • Žáci si prostřednictvím práce v parlamentu uvědomují, že má smysl zapojovat se do veřejného dění a být aktivní.

Úvodní ustanovení:

 • Členem žákovského parlamentu se může stát každý žák 5. - 9. třídy. Žáci 1. až 4. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.
 • Každá třída si volí minimálně dva zástupce, funkční období trvá jeden školní rok.
 • Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání žákovského parlamentu. Nemůže-li se schůzky zúčastnit, je povinen se omluvit (prostřednictvím EduPage nebo osobně) a zajistit za sebe náhradu.
 • Schůzky jsou svolávány minimálně jednou měsíčně, v případě nutnosti častěji.
 • Povinností každého člena parlamentu je pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým žákovský parlament dospěl.
 • V odůvodněných případech může být nadpoloviční většinou svých spolužáků člen žákovského parlamentu odvolán a na jeho místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí nemají hlasovací právo.
 • K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Členové školního parlamentu mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno školního parlamentu.
 • Na jednání parlamentu dohlíží pověření zástupci pedagogického sboru.
 • Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy.

Desatero žákovského parlamentu:

 • Nepřekřikujeme se, nasloucháme si.
 • Nezesměšňujeme se a vzájemně se neurážíme.
 • Vynecháváme vulgární výrazy.
 • Řešíme školní problémy.
 • Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 • Spolupracujeme v týmu.
 • Zúčastňujeme se schůzek.
 • Přicházíme včas.
 • Respektujeme názory druhých.
 • Jsme dobrými reprezentanty naší školy.

Práva zástupců žákovského parlamentu:

 • Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.
 • Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.
 • Vyslovit svůj názor.
 • Spolupracovat se třídou.

Cíle žákovského parlamentu:

 • Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu ve škole.
 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a dalšími zaměstnanci.
 • Předcházet negativním jevům jako je šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy a ostatních žáků.
 • Připomínat dodržování školního řádu.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování.
 • Řešit náměty a připomínky žáků ke zlepšení chodu školy.
 • Prezentovat svou práci na webových stránkách školy a školní nástěnce.

Členové žákovského parlamentu:

Třída Jméno a příjmení
V.A Adéla Vacková, Jáchym Kolář
V.B Dominik Chlup, Kristian Mazal, Kristina Dvořáková
VI.A Evelína Odehnalová, Patrik Klíma
VI.B Vanessa Klimešová, Štěpán Vdoleček
VII.A Alexandre Lai, Jan Kučera
VII.B Sára Nikolová, Zuzana Vladíková, Timon Pšenčík
VIII.A Štěpán Pindryč, Ella Alexová
VIII.B Antonín Nečas, Tadeáš Růžička, Nikola Vítková
IX.A David Král, Štěpán Blaha
IX.B Josef Tomek, Ondřej Feilhauer

 

Koordinátoři žákovského parlamentu:

Mgr. Mgr. Josef Škvařil reditel@zssalmova.cz
Mgr. Kristýna Kalodová kkalodova@zssalmova.cz