ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

 

školská rada - volební řád

 

M ě s t o   B l a n s k o  

Rada města Blansko 

v y d á v á 

směrnici č. 4 /2005

 

Volební řád pro volby členů školských rad při

základních školách zřizovaných

Městem Blansko

  

Platnost a účinnost od 1. 7. 2005

 

O b s a h:

1.      Úvod

2.      Věcná náplň

2.1.                        Obecná ustanovení

2.2.                        Speciální ustanovení

2.3.                        Společná ustanovení

3.      Závěrečná ustanovení

 

 

Vypracoval:   Mgr. František Alexa, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

 

Obdrží:

členové Rady města Blansko, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko, vedoucí oddělení kontrolního MěÚ Blansko, ředitelé základních škol zřizovaných Městem Blansko.

 

           

 

Čl. 1

Úvod

 

1.1.1.      Město Blansko podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných Městem Blansko (dále jen škola) tento volební řád.

1.1.2.      Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb) při základních školách zřizovaných Městem Blansko (dále jen zřizovatel). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady.

 

 

Čl. 2

Věcná náplň

 

2.1.   Obecná ustanovení

2.1.1.      Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků  a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady v konkrétní základní škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel zvláštním rozhodnutím.

2.1.2.      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků  nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

2.1.3.      Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

2.1.4.      Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním.

 

2.2.   Speciální ustanovení

2.2.1.      Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, při které bude konkrétní školská rada působit (dále jen „ředitel“).

2.2.2.      Ředitel je oprávněn přibrat další osoby (dále jen „spoluorganizátor“) za účelem zajištění realizace voleb. S přibráním k realizaci voleb musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě spoluorganizátora nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb a že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb.

2.2.3.      Ředitel a spoluorganizátoři dbají o hospodárnost, efektivnost a účelnost nákladů na realizaci voleb při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu.

2.2.4.      Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 10 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

2.2.5.      Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům. Ředitel zajišťuje zveřejnění kandidatur na člena školské rady stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

2.2.6.      Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

2.2.7.      Ředitel mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

2.2.8.      Volič zásadně hlasuje osobně. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

2.2.9.      Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny. Kandidáti, kteří se nestali členem školské rady, se stávají náhradníky v pořadí stanoveném výsledkovou listinou

2.2.10.  Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky. Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelem školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

2.2.11.  V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci nových voleb se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.

2.2.12.  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků  stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

2.2.13.  V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období se členem školské rady stává náhradník z výsledkové listiny sestavené podle  čl.2 odst. 2.2.9. Není – li náhradník, budou bez zbytečného odkladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.

 

2.3.   Společná ustanovení

2.3.1.      Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.

2.3.2.      Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, při které je zřízena školská rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.

2.3.3.      První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

3.1.1.   Tento volební řád schválila Rada města Blansko na své 60 schůzi dne            28. 6. 2005 usnesením č. 41 a je účinný od 1. 7. 2005.

  

     

                                                       PhDr. Jaroslava Králová

                                                               starostka

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv