ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Kalendář významných událostí trvání školy

 

1982-83

 •     ve středu 1.9.1982 slavnostní otevření školy a uvedení do částečného provozu

 •    ředitelem školy jmenován p. Jaroslav Ševčík, zástupkyní ředitele p. Irena Vybíhalová

 •    v listopadu zahájení činnosti Sdružení rodičů a přátel školy

 •     v lednu uzavření patronátní smlouvy s k.p. ČKD Blansko

 •     v květnu uveden do provozu pavilon D, postupně prováděny terénní úpravy okolí školy

 

 

1983-84

 •      pokračovalo další vybavování kabinetů a sbírek pomůckami, úprav školního dvora

 •     zahájeny projekční práce na vybudování spojovací chodby mezi pavilonem B a školní jídelnou

 •     v říjnu uvedeny do provozu 2 tělocvičny

 •     návštěva delegace z družebního města Scandiana ve škole

 •     první absolventi (54 žáků) ukončili povinnou školní docházku

 

 

1984-85

 •      žáci školy nacvičovali na čs. spartakiádu, účast na vystoupení v okrese i v Praze

 •      zahájena činnost Stanice mladých techniků ve výpočetním středisku ČKD

 •      žák Milan Jelínek ze III.B odměněn za mimořádný čin- záchrana a pomoc 5letému chlapci

 •      dokončena chodba mezi pavilonem B a školní jídelnou

 •      postupně prováděny úpravy na školním hřišti a budování školního pozemku

 

 

1985-86

 •      před budovou školy  předán Sad novorozenců, tvz. Zelená kronika města

 •      vybudována běžecká dráha, doskočiště, hřiště na odbíjenou a tenisové hřiště

 •      provedeno oplocení školního pozemku a školy, dokončena stavba skleníku

 

 

1986-87

 •      ve škole uskutečněna celková inspekce, která hodnotila výsledky školy jako dobré, vysloveno poděkování za koncepční přístup k dokončení úprav celého areálu

 •      patronátní závod ČKD zapojen do budování hřiště na odbíjenou, zajištěny exkurze

 •      ve Stanici mladých techniků se zaměřením na výpočetní techniku pracovaly 2 skupiny žáků

 •      v okolí školy vysázeny žáky okrasné keře a stromky

 

 

1987-88

 •      školu navštívila skupina 37 japonských  učitelů, kteří se seznámili s výukou a budovou školy

 •      na prostranství před budovou školy odhalena busta Rudolfa Terrera

 •      uskutečnil se výměnný pobyt  našich žáků v Dánsku

 •      25.6. zemřela po těžké nemoci ve věku 45 let p. uč. Marta Weinhöferová, výtvarnice, vždy vesele a optimisticky naladěná kolegyně

 

 

1988-89

 •      v 5.-8. ročníku zahájena výuka podle nově upravených osnov

 •      na pomoc obětem zemětřesení v Armémii škola zaslala výtěžek sběru ve výši 2100,-Kč

 •      v závěru školního roku odešla p. uč.Lubomíra Kráčmarová do důchodu jako první z učitelského sboru

 

 

1989-90

 •      do funkce vedoucí vychovatelky ŠD ustanovena od 1.11.1989 p. Dagmar Bačkovská za p. Marii Prachařovou /odchod do důchodu/

 •      učitelé ruského jazyka nastoupili do kurzů angličtiny a němčiny

 •      účast žáků na  okrskových tělovýchovných slavnostech v Jedovnicích a Lysicích

 •      uskutečnilo se první výběrové řízení žáků 4. ročníku do  třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

 •      v červnu a červenci se uskutečnila oprava střech pavilonů A,B,C,D

 •      pět žáků 5. ročníku přijato na nově zřízené 8leté gymnázium v Blansku

 •      zařízena a uvedena do provozu první počítačová učebna s 10 ks počítačů „Consul“

 

 

1990-91

 •      v 5. ročníku otevřena jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

 •      zahájeno vyučování anglického a německého jazyka v 5. – 7. ročníku povinně, v 8.ročníku jako nepovinný předmět

 •      škola se stala organizátorem celookresní soutěže v košíkové

 •      k 1.8. ředitelkou školy jmenována Mgr. Anna Sládková, zástupcem ředitelky Mgr. Miroslav Starý

 

 

1991-92

 •      otevřena 1 třída přechodného 9. ročníku pro žáky z Blanenska

 •      mezi předměty učebního plánu na 2. stupni zařazena Rodinná výchova

 •      ve všech ročnících 2. stupně zařazen povinný cizí jazyk dle volby žáků (angličtina, němčina)

 

 

1992-93

 •      s příchodem p. uč. Krejčíře začátek hry baseballu na naší škole

 •      počátek tradičního Dne otevřených dveří pro rodiče a veřejnost

 •      měsíční ozdravný pobyt dětí z okolí Černobylu (umožněna dopolední výuka a oběd)

 •      provedena oprava střechy nad školní jídelnou

 

 

1993-94

 •      slavnostně otevřena nová učebna výpočetní techniky se 14 počítači a menší pracoviště se 4 počítači v areálu školních dílen, vybudována počítačová síť

 •      v rámci družebních styků města uskutečněn 12denní zájezd žáků do Ronchi di Marina di Massa v Itálii

 •      druhý pobyt dětí z Černobylu organizačně zajištěný Charitou Blansko

 •      realizace výměny radiátorů ústředního topení v tělocvičnách školy a izolace střechy pavilonu B

 •      k 1.7. 1994 přechod školy do právní subjektivity – samostatná příspěvková organizace zřizovaná městem

 

 

1994-95

 •      ve 3. ročníku otevřena 1 třída s rozšířenou výukou cizích jazyků

 •      ukončena činnost Sdružení rodičů a přátel školy

 •      v nabídce volitelných i nepovinných předmětů převaha zájmu o informatiku

 •      uskutečnila se rekonstrukce školní kotelny – výměna 6 kotlů

 

 

1995-96

 •      založena Nadace ZŠ Salmova s cílem zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu ve škole

 •      výuka v duchu rozvolnění učiva podle dokumentu MŠMT „Organizace přechodu na povinnou 9letou docházku“

 •      5. ročník součástí 2. stupně, žádní vycházející žáci

 •      ve dnech 14.-17.11. 1995 se uskutečnila Komplexní inspekce

 •      7.3.1996 škola zařazena do sítě škol

 •      zahájena nová tradice v podobě slavnostního rozloučení s vycházejícími žáky spojená s předáním pamětních listů

 •      realizována kompletní výměna radiátorů v pavilonech A,B,C

 

 

1996-97´

 •      z rozhodnutí MŠMT 5. ročník zařazen na 1. stupeň , 9. ročník povinný pro všechny

 •      ve většině tříd 1. stupně výuka podle vzdělávacího programu Obecná škola

 •      povinný cizí jazyk zaveden od 4. ročníku

 •      výrazný zájem rodičů o školu – zapsáno 81 dětí do 1. ročníku

 •      nárůst celkového počtu žáků školy o 79

 •      navázán kontakt a uzavřena dohoda o spolupráci se školou v polské Legnici

 •      na přelomu května a června  oslavy 15 let trvání školy

 •      o prázdninách oprava střechy pavilonu A proti zatékání, rekonstrukce zábradlí pavilonu B

 

 

1997-98

 •      do funkce 2. zástupce ředitelky jmenována Mgr. Helena Horáková

 •      na 2. stupni zahájena výuka podle vzdělávacího programu Základní škola

 •      zvýšení počtu tříd na 26

 •      nová tradice – školní projekt Nebojte se matematiky – Mates a Matýsek pro žáky 4. a 5. ročníků

 •      halový turnaj žáků v baseballu o pohár ředitelky školy

 •      výměnný zájezd žáků s družebním městem Scandiano

 •      slavnostní přijetí reprezentantů školy přednostou OkÚ (4 žáci)

 •      pro nejlepší žáky a reprezentanty v soutěžích připraven jednodenní zájezd

 •      rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičen, oprava schodiště do jídelny, realizace projektu počítačové učebny

 

 

1998-99

 •      další zvýšení počtu tříd na 27

 •      zpracován rámcový učební plán školy dle vzdělávacího programu Základní škola

 •      tematicky zaměřené projekty ve výuce cizích jazyků

 •      v 1. ročníku zavedeno používání rehabilitačních míčů

 •      účast všech žáků 4.-9. ročníku v mezinárodní matematické soutěži Klokan

 •      zařazovány prvky dramatické výchovy v českém jazyce

 •      nové logo školy vytvořené žákyní Terezou Drážníkovou

 

 

1999-2000

 •      do prvního ročníku přijato 79 žáků, zvýšení počtu žáků o 44

 •      zaveden nepovinný předmět Volba povolání

 •      udělena cena Dr. F. Bělouna Ondřeji Navrkalovi za mimořádné výsledky v matematice

 •      ustaven žákovský parlament ze zástupců žáků 5. – 9. ročníku

 •      druhé setkání učitelů matematiky z Moravy i Čech za účasti lektorů Výzkumného ústavu pedagogického, Masarykovy univerzity, autorů učebnic a delegace učitelů matematiky z polské Legnice

 •      umístění stolů na stolní tenis v budově a před školou

 •      zahájena příprava na analýzu činnosti školy – příprava na zpracování projektu Škola podporující zdraví

 •      provedena rekonstrukce odborné učebny fyziky

 

 

2000-01

 •      dosaženo historicky druhého nejvyššího počtu žáků školy, tj. 642 /více bylo jen v roce 1985-86/

 •      zaveden pitný režim žáků /várnice na chodbách/ , zahájeno budování  relaxačních koutků na chodbách a školním dvoře

 •      nový prvek v činnosti školy – společné víkendové akce třídní učitelky, dětí a rodičů

 •      zahájeno systematické vzdělávání učitelů – komunikační dovednosti, kritické myšlení

 •      zpracování projektu rozvoje školy do r. 2005 a  současně plnění prováděcího plánu na školní rok 2000 – 01

 •      velká pozornost věnována specifickým poruchám učení žáků a logopedii

 •      navázány kontakty se školami ze sítě Zdravá škola, uskutečněny exkurze do těchto škol

 •      v pavilonu B umístěna žákovská galerie výtvarných prací

 •      uskutečněn druhý výměnný pobyt žáků s italským Scandianem

 •      k 1.7. 2001 jmenována do funkce2. zástupkyně ředitelky Marie Hoferková

 

 

2001- 02

 • dosaženo historicky druhého nejvyššího počtu žáků školy, tj. 644 žáků (více bylo jen v roce 1985-86)
 • ve dnech 1. - 4. 10. 2001 proběhla Komplexní inspekce
 • 25. 10. 2001 škola přijata do republikové sítě Zdravá škola
 • škola určena garantem a organizátorem okresních kol matematických a fyzikálních soutěží
 • prohloubena spolupráce s rodiči, připraveno založení Občanského sdružení rodičů

 

 

2002 – 03

 • začátek změn v nabídce rozšířené výuky matematiky – v 6. ročníku zaveden nepovinný předmět Cvičení z matematiky

 • do učebního plánu zařazeno 10 skupin nepovinných předmětů, které navštěvovalo 137 žáků

 • v zájmových kroužcích pracovalo 280 žáků, tj. 46% žáků školy

 • provedena rekonstrukce přístupu ke škole – schody, zídky zábradlí, dlažba

 • od ledna 2003 zpřístupněny webové stránky školy na adrese  www.zssalmova.blansko.indos.cz

 • ve spolupráci s PC Brno, pobočka Blansko uskutečněno již třetí Setkání s matematikou pro učitele našeho okresu i další zájemce. Přítomno více než 100 učitelů z celé Moravy

 • v průběhu roku připraveno 8 kulturních programů žáků pro blanenskou veřejnost

 

 

2003 – 04

 • snížení celkového počtu tříd z 27 na 25, ale vyšší naplněnost tříd, hlavně na 1. stupni(24ž)

 • nově vybaveny 3 samostatné třídy pro školní družinu

 • vlivem posílení učebního plánu v 8. a 9. ročníku zavedeno odpolední vyučování

 • zahájení budoucí tradice školy – celoroční projekt Spolužáci a kamarádi

 • škola držitelem certifikátu školícího střediska MŠMT v oblasti počítačové gramotnosti – proškoleni naši i cizí učitelé

 • získána účelová finanční dotace JmK na projekt Podpora zdravého životního stylu a specifické primární prevence na ZŠ Blansko, Salmova 17

 • k 1. 7. 2004 jmenován do funkce ředitele školy Mgr. Miroslav Starý, do funkce zástupce ředitele jmenována Mgr. Anna Sládková, ve funkci 2. zástupce ředitele pokračovala Marie Hoferková

 • během prázdnin uskutečněna celková rekonstrukce školní kuchyně nákladem téměř 2 mil Kč

 •  

 

2004 – 05

 • k 1. 9. 2004 sloučena Mateřská škola Blansko, Dolní Lhota 177 a Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87 s plně organizovanou Základní školou Blansko, Salmova 17 pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště se stala Mgr. Miroslava Burgetová

 • ve spolupráci se žákovským parlamentem zahájena nová tradice – adopce na dálku – chlapec z afrického Beninu

 • do školních zájmových kroužků přihlášeno rekordních 305 žáků

 • provedeno hodnocení Rámcového programu rozvoje zdraví za období 2001 – 2005

 • k 1. 7. 2005 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Eva Kadrmasová, ve funkci zástupkyně ředitelky pokračovala Mgr. Anna Sládková, jako další zástupce jmenován Mgr. Miroslav Starý

 • inovace Projektu podpory zdraví ve škole na období 2005 – 09 schválena Státním zdravotním ústavem Praha, obnovena Dohoda o vzájemné spolupráci a škole vydán nový certifikát programu Školy podporující zdraví

 •  

 

2005 – 06

 • 25.9.2005 slavnostní otevření nového školního hřiště s umělým povrchem za účasti premiéra ČR a starostky města Blanska

 • organizace sportovně relaxační akce pro všechny děti z blanenských mateřinek s názvem Den pro mateřské školy – zahájení další nové tradice

 • zahájeny přípravné kroky, zejména vzdělávání celého pedagogického sboru ke zpracování Školního vzdělávacího programu

 • získána dotace MŠMT na projekt školy Interaktivní testy v matematice, která umožnila zahájit budování druhé počítačové učebny – infocentra

 • 1. 2. 2006 realizováno celostátní testování žáků 9. ročníku z dovedností v českém jazyce, matematice a studijních předpokladech – organizace MŠMT Cermat

 • v červnu účast žáků 2. - 5. ročníku na Olympiádě dětí a mládeže v Blansku

 •  

2006 – 07

 • zavedeny zájmové kroužky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku

 • dokončeno zpracování Školního vzdělávacího programu s názvem Zdravá škola – škola pro život

 • na třídních schůzkách v listopadu rodiče seznámeni s obsahem nových předmětů, které  se  budou žáci učit od září 2007

 • do provozu uvedeno Infocenrum s 18 stanicemi PC, dataprojektorem a další didaktickou technikou

 • ve školní družině rozděleno 90 žáků do tří oddělení

 • organizace charitativních akcí členy žákovského parlamentu, např. sběr starých brýlí, samolepky, apod.

 • vytvoření vlastní domény webových stránek školy s adresou www.zssalmova.cz, převzetí úplné správy počítačové sítě

 • vybavení pátých tříd novými stavitelnými lavicemi a židlemi

 • v červnu účast žáků 6. – 9. ročníku na Olympiádě dětí a mládeže v Blansku

2007 – 08

 • v 1. a 6. ročníku zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu Zdravá škola – škola pro život

 • většina kabinetů připojena na internet, instalována interaktivní tabule

 • účast v mezinárodním jazykovém projektu e Twinning, (spolupráce se slovenskou a norskou školou)

 • materiální pomoc rodičů včetně účasti na přebudování školního pozemku

 • další etapa vybavení tříd stavitelným nábytkem z prostředků zřizovatele

 • 20. 12. 2007 netradiční Den otevřených dveří jako projektový den zaměřený na 25. výročí trvání školy

 • smutná událost – nečekané úmrtí paní učitelky Mgr. Miroslavy Svobodové

 • zavedení čipového systému a výběru ze dvou jídel ve školní jídelně

 • získání dotace z rozvojového programu JmK na projekt Podpora zdravého sociálního klimatu na Salmovce

 • částečná rekonstrukce soc. zařízení v pavilonu A

 

2008 – 09

 • realizace projektu Podpora zdravého sociálního klimatu na Salmovce – adaptační pobyt žáků 6. ročníku, vzdělávací programy pro žáky, Spolužáci a kamarádi apod.

 • výuka podle školního vzdělávacího programu v  1., 2., 6. a 7. ročníku

 • získání dotace z rozvojového programu MŠMT Podpora EVVO na školách na projekt Z naší zahrady pro zdraví a potěšení (využito k úpravám na školní zahradě, pěstování bylinek, exkurze a výukové programy pro žáky i učitele)

 • zahájení příprav na jiné podobě žákovské knížky s řadou nových prvků

 • první výměnný pobyt žáků 5. ročníku se ZŠ Praha Umělecká

 • výměnné a poznávací zájezdy žáků – Londýn, Zohor (Slovensko)

 • dovybavení odborných učeben F a Př novým nábytkem

 • v  dokončení výměny ekologických tabulí ve všech třídách

 • vybudování nového cvičného bytu pro výuku předmětu Domácnost z dotací EU získaných zřizovatelem

 

2009 – 10

 

 • potřetí získání dotace z prostředků JmK na projekt Přátelské vztahy a důvěra – základ zdravého sociálního klimatu ( aktivity Společný start, Cítím se bezpečně, Bez obav do školy)

 • zavedena nová žákovská knížka „šitá na míru“ s řadou užitečných rad a informací pro rodiče i žáky včetně místa na vlastní hodnocení

 • uskutečnění závěrečných aktivit  projektu Z naší zahrady pro zdraví a potěšení – pracovní listy s tématikou léčivých rostlin, workshop pro žáky a rodiče na téma suché vazby s ochutnávkou bylinných čajů

 • do vzdělávacího programu žáků 6. ročníku zařazeny ročníkové práce s možností volby předmětu a tématu

 • spolupráce školy s lékařskou fakultou MU při pilotním zavádění programu Škola zdravé výživy

 • nová tradice určená prvňáčkům Slavnost slabikáře konaná v Městské knihovně – slavnostní přijetí mezi čtenáře

 • provedeno hodnocení Rámcového programu podpory zdraví za období 2005 - 2009

 

2010 – 11

 • využívána žákovská portfolia a sebehodnocení žáků na 1. i 2. stupni

 • na základě posouzení inovace Projektu podpory zdraví na období 2010 – 2014 ze strany státního zdravotního ústavu Praha obnoveno škole Osvědčení o přijetí do sítě programu „Škola podporující zdraví“ a Dohody o spolupráci na další 4 roky

 • ročníkové práce zařazeny do 6. a 7. ročníku, uspořádána výstavka prací a prezentace před rodiči

 • v rámci  Projektu EU – peníze školám vyhlášeného MŠMT podán školní projekt Zdravá škola

 • realizace projektu zahájena 1. 2. 2011 – doba trvání 30 měsíců, zaměření na zkvalitnění výuky, zlepšení vybavení školy k výuce a další vzdělávání učitelů

 • účast žáků 1. stupně v celostátní soutěži zaměřené na propagaci zdravého životního stylu s názvem Košík plný rozumu, postup žákyně 3. ročníku do celostátního kola

 • poznávací zájezd žáků do Anglie

 • přípravy na ustavení a zahájení činnosti Klubu nadaných dětí

 • v dubnu uskutečněn již 13. ročník tradičního Dne zdraví – projektový den s aktivitami na podporu výchovy ke zdraví

 • účast žáků 3. – 5. ročníku na několikadenním pobytu v Soběšicích – Jezírko, výukové programy s ekologickým zaměřením

 • 1. 6. uspořádán pro všechny zájemce Den plný her s možností zúčastnit se zajímavých deskových a logických her. Ve spolupráci s Dětskou Mensou možnost absolvování testů IQ

 

2011 -12

 • výuka podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících 1. i 2. stupně

 • zařazení nového volitelného předmětu pro žáky 6. a 7. ročníku s názvem Základy komunikace

 • zahájení činnosti Klubu nadaných dětí, program zajímavých aktivit a exkurzí na celý rok, schůzky 1 krát za 14 dní

 • ročníkové práce zadány ve všech třídách 6. -9. ročníku, část témat zaměřena na 30. výročí trvání školy

 • pokračování realizace projektu EU – peníze školám, zejména příprava a ověřování inovativních vzdělávacích materiálů pro většinu předmětů na 1. i 2. Stupni

 • zkvalitnění výuky dělením některých tříd na skupiny v matematice, anglickém jazyce nebo přírodovědě

 

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv