ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Statut školního žákovského parlamentu

 

 

I.          Postavení ŽP

Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy.

 

II.        Poslání ŽP

Posláním ŽP je umožnit žákům školy spolupodílet se na činnosti školy a na rozhodování v oblastech, které se bezprostředně týkají žáků školy.

 

III.       Cíle ŽP

Cílem ŽP je vznášet návrhy na zlepšení v oblasti výuky, prostředí školy, podílet se na organizaci společných akcí školy, spolupráci s pedagogickými pracovníky při řešení negativních jevů v oblasti nevhodného chování mezi spolužáky nebo násilí mezi žáky.

 

IV.      Organizace ŽP

ŽP se schází pravidelně 1x za měsíc, zpravidla 1. středu v měsíci. Zvolení členové se zúčastňují schůzek pravidelně a osobně. Za svoji předem známou neúčast na schůzce se omluví, v případě nemoci omluví jejich nepřítomnost spolužák ze třídy. V případě, že se třikrát opakuje neomluvená neúčast, má třída právo zvolit si jiného zástupce.

Schůzek se zúčastňuje ředitelka školy, účastnit se může i jiný pedagogický pracovník.

V čele ŽP stojí výbor, který má 3 členy (předseda, zástupce předsedy a zapisovatel a nástěnkář).

Výbor je zvolen všemi členy ŽP, další rozdělení úkolů je věcí výboru.

Výbor se schází zpravidla 1x měsíčně, návrhy do programu jednání ŽP předkládá ředitelce školy. K řešení individuálních dotazů a problémů jednotlivých žáků lze využít schránku důvěry u učebny přírodopisu. Z každé schůzky ŽP je pořízen zápis, jehož kopii obdrží ředitelka školy a dále je uveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy. Členové ŽP pravidelně informují TU a žáky svých tříd o průběhu a výsledcích schůzek ŽP a zajišťují projednání uložených úkolů ve svých třídách.

 

V Blansku 5. 10. 2009

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv