ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Proč k nám?

Žijeme v době, kdy můžeme svobodně rozhodovat o svém osudu a my dospělí navíc i o osudu svých dětí. Mezi jedno z rozhodnutí, které musíme učinit, patří výběr základní školy pro své dítě.

Každý chce pro svoje ratolesti vždy to nejlepší, a proto lze předpokládat, že se jako rodiče snažíte získat před podobným rozhodnutím co nejvíce informací, které by vám pomohly najít nejlepšího řešení. Hledáte-li školu, která stojí v krásném, klidném, bezpečném prostředí, školu, která je výborně vybavena, čtěte dál. Dovolte nám představit se a ukázat vám, že nejsme jen tak „obyčejnou školou“. Že jsme školou, která si vaši pozornost zaslouží a má Vám a Vašim dětem co nabídnout.


Vzdělávací nabídka školy

 • Ve škole učíme podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola – škola pro život. Jeho název vystihuje návaznost na dlouhodobý program rozvoje naší školy. Klademe velký důraz na činnostní učení a vlastní prožitky dětí. Velmi důkladně se zamýšlíme nad obsahem toho, co, a hlavně jak, budeme děti učit. Chceme, aby prostředí školy bylo bezpečné, aby škola byla pro děti zajímavá, bez stresu, aby každé dítě mělo šanci zažívat úspěch.

 • Anglický jazyk s názvem Angličtina hravě je volitelný předmět pro děti 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku pokračují žáci ve výuce angličtiny jako povinného předmětu.

 • Na 1. stupni věnujeme více hodin českému jazyku, matematice a předmětu Člověk a jeho svět (dříve Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda).

 • V novém předmětu Informatika získají všichni žáci dovednosti při práci na počítači, naučí se využívat informační zdroje pro školní práci.

 • Mezi nabídkou předmětů na 2. stupni je také Výchova ke zdraví, pokračování předmětu Informační a komunikační technologie a velmi rozsáhlá nabídka volitelných předmětů již od 6. ročníku.Velké oblibě se těší letos zavedený volitelný předmět Domácnost zaměřený na vaření, který navštěvují i chlapci, dále sportovní hry, další cizí jazyk ( němčina, ruština, francouzština ), základy administrativy.

 • V nabídce zájmových kroužků je oblíbený baseball, kroužek šikovných rukou aj.


Vybavenost školy a materiální podmínky výuky

 • Počítačová učebna s 18 PC, připojením na internet, dataprojektorem a velkoplošnou DVD projekcí.

 • Informační centrum s 18 PC, dataprojektorem, audio - video technikou.

 • Interaktivní tabule s programy pro výuku různých předmětů.

 • Odborné učebny  pro výuku fyziky, přírodopisu a chemie, cizích jazyků, školní dílny.

 • Nově vybudovaná Cvičná kuchyň pro výuku celku Příprava pokrmů na 1. stupni, volitelné předměty a zájmovou činnost žáků.

 • Bílé ekologické tabule, na které píšeme fixem, jsou ve všech třídách a přispívají ke zdravému a bezprašnému prostředí tříd.

 • Nové osvětlení všech tříd podle platných hygienických norem.

 • Nový žákovský nábytek ve všech třídách, tj. dvoumístné i jednomístné lavice a židličky.

 • Pokračuje přestavba školní zahrady, která již slouží jako učebna v přírodě pro různé předměty stejně, jako místo k relaxaci a odpočinku.

 • Zateplení tělocvičen a postupná  rekonstrukce sociálního zařízení.


 • Jsme Zdravá škola. To znamená že dlouhodobý program rozvoje školy zahrnuje zásady zdravého prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství. Umožňujeme žákům dostatek prostoru k relaxaci a odpočinku. Na chodbách mají žáci k dispozici ribstoly, stoly na stolní tenis, posilovací hrazdičky, lavičky.

 • K podpoře pitného režimu žáků jsou na chodbách umístěny nádoby s nápoji, k dispozici je nápojový automat. Venkovní část – areál školního dvora je vybaven
  3 stoly na stolní tenis, 2 koši na košíkovou, stolky s lavičkami a průlezkami, sítí na míčové hry, skákacími panáky.

 • Dvě delší přestávky slouží všem žákům k pohybovým aktivitám v budově školy nebo na školním dvoře. Žáci prvního stupně již tradičně používají velké rehabilitační míče k sezení v lavici i ke cvičení. Naše škola v této oblasti má již dlouholeté zkušenosti a poznatky o příznivém vlivu míčů na správné držení těla.

 • Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel, ve školní jídelně používají čipové karty.

 • Organizujeme Pravidelné Dny zdraví se zaměřením na zdravý životní styl, zdravou výživu, pohybové aktivity, výcvik v poskytování 1. pomoci.

 • Připravujeme Den pro mateřské školy, pohybové a sportovní aktivity v tělocvičnách školy pro všechny děti z mateřských škol ve městě.


Tradiční aktivity školy

 • Plavecký výcvik absolvují žáci  2. a 3. ročníku.

 • Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku tradičně na Soláni v Beskydech.

 • Dyslektické kroužky pro žáky se specifickými poruchami učení se zaměřením na nápravu těchto poruch.

 • Spolužáci a kamarádi – společné programy nejstarších a nejmenších žáků, sportovních aktivit, besídek, apod.

 • Exkurze, vlastivědné vycházky, kulturní a výchovné programy v místě bydliště, regionu i vzdálenějších místech v návaznosti na výuku. Jsou součástí ročního plánu školy.

 • Prožitkové a výukové pobyty zaměřené na ekologii – Krásensko, Lipka, vztahy v kolektivu – Jedovnice.

 • Školní sportovní a jiné soutěže, na 1. stupni např. recitace, zpěv, šplh, běh kolem přehrady, atletický trojboj, aj.v  Den otevřených dveří  pro všechny zájemce z řad rodičů i veřejnosti, kteří chtějí vidět žáky při konkrétních aktivitách ve vyučování.  Pokud máte zájem, můžete rovněž přijít podívat se do výuky, nebo jen na prohlídku školy v čase do 16 h.

 • Den slabikáře se koná v květnu v městské knihovně.  Děti jsou za přítomnosti rodičů a učitelů slavnostně přijati mezi čtenáře.

 • Tvořivé schůzky s rodiči 1. ročníku na začátku školního roku.

 • Slavnostní ukončení školní docházky pro žáky 9. ročníku za účasti rodičů a hostů spojené s vydáním závěrečného vysvědčení i oceněním úspěšných  žáků.

 • Edukativně stimulační skupinky – cyklus setkání předškoláků s rodiči a učitelkami 1. stupně v rámci přípravy na začátek školní docházky.

 • Výměnné poznávací pobyty žáků  5. ročníku v Praze – týden v květnu.

 • O dalších aktivitách školy se můžete průběžně dočíst na webových stránkách školy.


Jak škola "funguje"

 • Budova školy je otevřena od 6 h, zejména pro žáky docházející do školní družiny. Vyučování začíná v 8 h. Žáci mají dvě delší přestávky, (po 2. hodině 20 min., po 3. h 15 min.), které mohou využívat k relaxačním a sportovním aktivitám v budově školy nebo v prostoru školního dvora.

Školní družina

 • Je umístěna v samostatně  vybavených místnostech.

 • Je určena pro všechny zájemce z  1. stupně, docházka je za poplatek.

 • Provozní doba družiny je 6.30 – 16.30 h, je nutná přihláška.

 • V programu ŠD je pravidelné bruslení, plavání dle zájmu, výlety (divadlo, ZOO), organizace sportovních soutěží, karneval, besídky , zájemci navštěvují solnou jeskyni v blízkosti školy.


Závěrem

Organizace 1. ročníku:

 • Žáci 1. ročníku jsou na naší škole rozdělováni do paralelních tříd s přihlédnutím na přání rodičů. V případě, že počet zapsaných žáků přesáhne 30, budou žáci rozděleni do dvou tříd. K docházce do naší školy mohou rodiče přihlásit i děti, které bydlí v jiné spádové oblasti.

Rozhodnutí o přijetí

 • Po dobrých zkušenostech z minulých let vydáme rodičů rozhodnutí o přijetí do 1. třídy v den zápisu, případně v náhradním termínu zápisu. Pokud nebudou mít rodiče o tuto službu zájem, zašleme rozhodnutí poštou do 14 dnů od zápisu.


 

Oslava 30 let školy - rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Evou Kadrmasovou

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv